Burgers vragen aan de minister president de naakte waarheid achter het 5G beleid.

van: SB Burgers Youtube!

Wij zijn gewoon burgers. Burgers die zich inlezen, burgers die opletten, burgers die een samenleving wensen waarbij de mens in een goede gezondheid en tevredenheid leeft in balans met de natuur. Met deze video hebben wij als doel om de Minister-president van Nederland nog eens kritisch (en echt heel kritisch) te laten kijken naar de mogelijke gevaren van elektromagnetische straling waar wij nu aan blootgesteld worden en de straling van 5G, mocht de uitrol van 5G worden doorgezet. In de video vertellen wij meer over de zorgen van onafhankelijke wetenschappers, de uitkomsten van onafhankelijke onderzoeken over gezondheidseffecten van straling en de belangen van de ICNIRP voor 5G. De Brusselse minister van Leefmilieu neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid door 5G niet toe te staan en kiest voor de gezondheid van de burgers. Meer onderzoek is nodig, dat is zo klaar als een klontje. Dat moet meneer Rutte beseffen. www.5bburgers.nl Check for bronvermeldingen

Citizens are asking the Prime Minister the naked truth behind the 5G policy. Choose health! We are simply citizens. Citizens who read up on ourselves, citizens who pay attention, citizens who wish to form a society in which people live in good health and satisfaction in balance with nature. With this video we aim to make the Prime Minister of the Netherlands critical (but really, very critical) to look at the possible dangers of electromagnetic radiation where we are now exposed to and the radiation of 5G, if the roll-out of 5G is going to be continued. In the video we tell more about the concerns of independent scientists, the results of independent studies on health effects of radiation and the interests of the ICNIRP for 5G. The Brussels Minister for the Environment clearly takes his responsibility by not increasing 5G stand and choose the health of the citizens. More research is needed that is too obvious not to see. Mister Rutte must realize that. Help bring this message to Rutte by sharing it with as many people as possible! www.5bburgers.nl Check for citations Music @tomallon @musicalcreation

About the author

Joop is een freelance reporter met ervaring in internationale zaken. Veel gereisd en met vele projecten bezig geweest. De afgelopen jaren houd hij zich bezig met onderzoek naar zaken waar de Main Stream Media over zwijgt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *